Privacybeleid

Privacyverklaring Stadspraktijk ‘t Vosje

Stadspraktijk ‘t Vosje gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Stadspraktijk ‘t Vosje dan heeft de behandelaar gegevens van jou of jouw kind nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de behandelaar of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

In deze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou of jouw kind verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou of jouw kind (medisch) goed te kunnen behandelen en is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

• Voor fysiotherapeutische zorgverlening
• Voor doelmatig beheer en beleid

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 

Stadspraktijk ‘t Vosje bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Stadspraktijk ‘t Vosje zal jouw gegevens delen met de verwijzend arts (schriftelijk verslag). Indien noodzakelijk en met instemming van ouders wordt er medische informatie verstrekt aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Hierbij kunt u denken aan rapportage aan een niet-verwijzend arts, overdracht naar andere instelling bij opname of aan bijvoorbeeld de leerkracht. Stadspraktijk ‘t Vosje heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

De praktijk maakt ook gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties.

Met deze partijen (verwerkers) maakt de praktijk hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou of jouw kind verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan het dossier.
• Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens te vragen.
Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kan je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger.

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stadspraktijk.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Stadspraktijk ‘t Vosje heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          De behandelaar van Stadspraktijk ‘t Vosje houdt zich aan de geheimhouding van jouw gegevens.

–          Stadspraktijk ‘t Vosje hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;

–          De behandelaar pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–          De behandelaar maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          De behandelaar test en evalueert regelmatig deze maatregelen;

Overdracht van jouw dossier:

Als je een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van de (medische) geschiedenis. De (medische) geschiedenis staat in het patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw vorige fysiotherapeut het dossier overdraagt aan jouw nieuwe fysiotherapeut. De vorige fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat je jouw vorige fysiotherapeut hebt gevraagd het dossier over te dragen aan jouw nieuwe fysiotherapeut.

Jouw dossier wordt dan door jouw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in jouw dossier en op een kopie van jouw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Stadspraktijk ‘t Vosje kun je contact opnemen via mail (info@stadspraktijk.com) of via telefoon (06-18815082).

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.