Kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd, middels een 4 jarige masteropleiding, in de motorische ontwikkeling van kinderen.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt het kind spelenderwijs en geeft daarbij voorlichting en advies aan de ouders. De kinderfysiotherapeut werkt altijd met een behandelplan; waar nodig in overleg met de arts (specialist), leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Hoe ga wij te werk?

Nadat een kind aangemeld is, vindt er allereerst een intake plaats om inzichtelijk te krijgen wat de hulpvraag is. Daarna volgt een onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde testen. Gestandaardiseerde testen zijn bijvoorbeeld testen om de motorische ontwikkeling bij het kind in kaart te brengen. Zo’n gestandaardiseerde test is in de wetenschap bij een groot aantal kinderen onderzocht op betrouwbaarheid en daarnaast zijn er normwaarden uitgekomen. Dit betekent dat de uitslag van de test van je kind vergeleken kan worden met de eerder onderzochte doelgroep in de wetenschap. Hierdoor kun je een inschatting maken of je kind leeftijdsadequaat scoort of dat je kind wellicht iets lager scoort dan zijn leeftijdsgenoten. Wanneer je kind lager scoort dan leeftijdsgenoten en je kind een hulpvraag heeft, dan kunnen we de behandeling gaan starten.

De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden met jou als ouder en met je kind besproken. Over de uitkomst van het onderzoek en het behandelplan wordt schriftelijk verslag verstuurd naar de verwijzer. Indien relevant zal het verslag ook naar andere betrokkenen verstuurd. Medische informatie verstrekken naar derden (niet-verwijzend arts, leerkracht, andere disciplines), gebeurd niet zonder toestemming van ouders.

Er wordt naar zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden van het kind gekeken. Wij gaan aan de slag vanuit een positieve benadering en motivatie. Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Problemen in de motorische ontwikkeling bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Zo kunnen er ook problemen zijn op gebieden van het leren, de spraak, de taal en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Zo wordt er, met jullie toestemming, contact opgenomen met eventuele andere behandelaars of begeleider, zoals de huisarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist en leerkracht om de begeleiding zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Maak een afspraak